Category: ATISA COOL AND ELECTRIC CO.LTD.

การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดย อธิษา คูล แอนด์ อิเล็คทริค บจก.

การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดย อธิษา คูล แอนด์ อิเล็คทริค บจก.

เครื่องปรับอากาศ ( Air conditioner, aircon)        เครื่องปรับอากาศ หรือเรียกว่า แอร์ ( Air conditioner, aircon) คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ปรับอุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป        การปรับอากาศ คือการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในบริเวณหนึ่งให้เป็นไปตามความต้องการ โดยทั่วไปแล้ว การปรับอากาศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็น 2 ประเภท        1. เครื่องปรับอากาศเพื่อความเย็นสบาย เป็นการปรับอากาศที่มุ่งส่งเสริมความเย็นสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้คนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในที่บริเวณนั้นๆ เช่น การปรับอากาศภายในบ้าน สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ        2. เครื่องปรับอากาศเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นการปรับอากาศเพื่อควบคุมภาวะบรรยากาศในกระบวนการผลิต การทำงานวิจัย และการเก็บรักษาผลผลิตต่างๆ เช่น การปรับอากาศในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตอาหาร ฯลฯ ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกระบบการปรับอากาศให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน        เครื่องปรับอากาศ นอกจากการทำให้อากาศภายในห้อง หรือภายในบริเวณที่มีการปรับอากาศ มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ เพื่อความสบายเวลาอยู่อาศัย …